Algemene voorwaarden

A: Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt aangenomen dat Nigel Heusdens de uitvoerder wordt genoemd en de klant opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de relatie tussen de uitvoerder en de opdrachtgever. Zij zijn van toepassing tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In dat laatste geval behouden deze algemene voorwaarden hun aanvullende werking.
 3. De taak die de opdrachtgever aan de uitvoerder verleent heeft betrekking op het leveren van diensten die verband houden met audiovisuele producties (m.b.t. het produceren van foto, video, design, …) en dit in de meest ruime zin van het woord. De uitvoerder heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op derden enkel indien dit zo wordt overeengekomen op de offerte/factuur, deze kosten worden rechtstreeks verrekend aan de opdrachtgever.
 4. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de opdrachtgever.
 5. In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de opdrachtgever binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de uitvoerder.
 6. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de opdrachtgever de uitvoerder op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

B: Prijsopgave

 1. Nigel Heusdens is een eenmanszaak dewelke onderworpen is aan de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Dit statuut impliceert dat de uitvoerder geen btw dient te verrekenen in de door hem aangeboden diensten. De vermelde prijzen door de uitvoerder zijn steeds zonder btw.
 2. Nadat de opdrachtgever op gedetailleerde wijze meegedeeld heeft welke diensten hij verwacht van de uitvoerder, zal op basis daar van een prijsofferte opgesteld worden. Deze prijsoffertes zijn strikt persoonlijk en ten alle tijden herroepbaar door de uitvoerder.
  Zij zijn slechts geldig gedurende 8 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. De prijsopgaven kunnen echter wijzigingen ondergaan omwille van onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.
 3. De prijsofferte dient door de opdrachtgever uitdrukkelijk ondertekend overgemaakt te worden aan de uitvoerder per e-mail op [hello@nigelheusdens.com] of schriftelijk tijdens de contractbesprekingen. Pas nadat de uitvoerder deze e-mail of schriftelijke overeenkomst zelf uitdrukkelijk ondertekend bevestigd heeft, komt er tussen partijen een bindende overeenkomst tot stand. Desalniettemin kan de totstandkoming van de overeenkomst ook blijken uit de vrijwillige uitvoering ervan door het handelen van één der partijen. Wijzigingen inzake de overeenkomst dienen door partijen steeds per e-mail of schriftelijk te worden meegedeeld en dienen door de wederpartij uitdrukkelijk aanvaard te worden.

C: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Een overschrijding van de indicatieve uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en uitvoerder. De uitvoeringstermijnen lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat:
  1. De uitvoerder de overeenkomst bevestigd heeft door ondertekening;
  2. De opdrachtgever het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald;
  3. De uitvoerder alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige uitvoering van de werken.
  4. Deze 3 voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn. Er kan steeds door middel van onderling overleg van bovenstaande clausule afgeweken worden.
 2. Indien de opdrachtgever een klacht heeft m.b.t. de geleverde diensten/producten (m.b.t. de audiovisuele productie) van de uitvoerder, dan dient deze binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk bezorgd te worden aan de uitvoerder. Dit per brief of per mail. Na ontvangst van de klacht zal de uitvoerder samen met de opdrachtgever bespreken welke wijzigingen aangebracht dienen te worden.
 3. Bij elke audiovisuele productie (in de meest ruime zin van het woord) die wordt uitgevoerd (m.b.t. het produceren van foto, video, design, …) door de uitvoerder, kan de opdrachtgever gebruik maken van een tweede feedbackmoment indien de afgeleverde product(en)/dienst(en) niet niet aan de eisen van opdrachtgever voldoet.
 4. Indien er meer dan drie feedbackmomenten nodig zijn om de geleverde product(en)/dienst(en) (m.b.t. de audiovisuele productie) zo aan te passen naar de wensen van de opdrachtgever, kunnen deze extra uren/dagen gefactureerd aan de opdrachtgever zonder zijn uitdrukkelijke toestemming.
  Deze regel is enkel van toepassing indien het zou gaan om aanzienelijke aanpassingen (aanzienelijk meer dan in de offerte geschat was) in de geleverde product(en)/dienst(en). De uitvoerder zal de opdrachtgever hievan altijd op de hoogte stellen. De uitvoerder kan altijd beslissen om van deze regel af te wijken.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd aan de uitvoerder ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

D: Betaling

 1. De voorschot(ten) dienen binnen 7 werkdagen voldaan te worden bij ondertekening van de overeenkomst. De uitvoerder is gerechtigd om voor aanvang van de werken één of meerdere voorschotten te vragen dewelke in onderling overleg worden bepaald. Facturen van derden worden onmiddellijk aan de opdrachtgever overgemaakt en de opdrachtgever verbindt zich ertoe deze binnen de voorziene vervaldatum te voldoen. Schadevergoedingen of schadebedingen omwille van laattijdige betaling van facturen van derden komen volledig ten laste van de opdrachtgever.
 2. De bijhorende factuur dient betaald te worden door de opdrachtgever voor het verstrijken van de vervaldatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 15%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van € 150) als schadebeding. De opdrachtgever kan geen schuldvergelijking inroepen jegens de uitvoerder. Dit is enkel van toepassing indien op de offerte niets is vermeld over de uiterste betaaldatum.
 3. De uitvoerder behoudt zich het recht om gedurende een opdracht, de tot op dat moment, verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.
 4. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de uitvoerder of de opdrachtgever dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden vergoed te worden. Deze werkzaamheden worden berekend op basis van de in de overeenkomst opgenomen tariefbepalingen.
 5. De uitvoerder behoudt zich het recht voor om ten alle tijden (na ingebrekestelling) zijn verbintenissen op te schorten wanneer de opdrachtgever zijn (betalings)verbintenissen niet tijdig en/of correct naleeft.

E: Intellectuele eigendom

 1. Het eindproduct (m.b.t. de audiovisuele productie – foto, video, design, …) wat de uitvoerder aflevert (in welke vorm dan ook: foto, video, design, …) aan de opdrachtgever blijft ten allen tijde de intellectuele eigendom van de uitvoerder.

  De opdrachtgever verwerft enkel een gebruikerslicentie om het eindproduct te gebruiken voor de doeleinden dewelke uitdrukkelijk voorafgaandelijk aan de uitvoerder medegedeeld werden. Deze gebruikerslicentie kan door de uitvoerder ten allen tijde aan bijzondere voorwaarden onderworpen worden. Is er omtrent de doeleinden niets uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik of de eerste oplage als overeengekomen gebruikswijze.
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om (zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitvoerder) het eindproduct (m.b.t. de audiovisuele productie – foto, video, design, …) te verspreiden, dan wel te gebruiken voor andere doeleinden dan degene omschreven in de offerte of factuur. Anderzijds geeft de opdrachtgever wel toestemming aan de uitvoerder om het eindproduct (m.b.t. de audiovisuele productie – foto, video, design, …) te gebruiken en te publiceren voor de uitvoerder zijn eigen publicitaire of promotionele doeleinden.

 2. De uitvoerder garandeert dat hij als maker, van de geleverde eindproducten (foto, video, design, …) in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk rechtmatig kan beschikken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt behoort het niet tot de opdracht van de uitvoerder om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

F: Aansprakelijkheid

 1. De uitvoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in een bepaald eindproduct (m.b.t. de audiovisuele productie – foto, video, design, …) wanneer het product voorafgaand aan de opdrachtgever werd overgemaakt en door de opdrachtgever werd goedgekeurd met het oog op nazicht en controle. Daarnaast is de uitvoerder evenmin aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de uitvoerder is steeds beperkt tot de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de uitgevoerde werken.
  De uitvoerder is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, d.i. andere schade dan deze aan de uitgevoerde werken en dewelke betrekking heeft op het opnieuw uitvoeren, de vervanging of het herstel van de uitgevoerde werken.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

G: Overmacht

 1. In geval van overmacht kan de opdrachtgever en/of uitvoerder tijdelijk of permanent bevrijd zijn hun verplichtingen na te komen.
 2. In geval van tijdelijke overmacht kan de opdrachtgever en/of uitvoerder hun verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht. Bij permanente overmacht kan de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever en/of uitvoerder ontbonden worden. Overmacht is elke omstandigheid die buiten de wil en controle van de opdrachtgever en/of uitvoerder plaatsvindt en dewelke de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk zwaarwichtig verhindert, zoals onder meer doch niet beperkt tot onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden etc.

H: Bevoegdheid

 1. De relatie tussen de uitvoerder en de opdrachtgever wordt exclusief en uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 2. In geval van betwistingen met opdrachtgevers die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel (van de uitvoerder) bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
 3. In geval de opdrachtgever een consument is, zijn bij procedures die de opdrachtgever ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken (van de Uitvoerder) van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

  Bij procedures die de uitvoerder opstart, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

I: Overige bepalingen

 1. Wanneer de werkzaamheden van de uitvoerder bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door een aangetekend schrijven, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 2. De uitvoerder is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van de uitvoerder is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam de uitvoerder openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de uitvoerder dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de uitvoerder (© Nigel Heusdens).
 3. Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

Versie: 01/01/2020